• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

زمان مناسب کنترل شیمیایی پسیل زبتون

  • ۱۱۱
زمان مناسب کنترل شیمیایی پسیل زبتون

با وجود اینکه بیشترین خسارت پسیل زیتون مربوط به نسل دوم آفت است، لیکن انجام اقدامات کنترلی برایکاهش جمعیت نسل اول، باعث کاهش خسارت زایی نسل دوم خواهد شد.
اقدامات کنترلی باید زمانی انجام شود که مواد مومی ترشح نشده باشد، تا رسیدن سم به آفت با اشکال مواجه نشود.