• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

رشد ریشه های نهال و گیاهان

  • ۱۳۱
رشد ریشه های نهال و گیاهان

بیورادیکانت فعال کننده رشد و محرک ریشه گیاهان است. زمینه تولید هورمون اکسین را در ریشه ها فراهم نموده و از این طریق باعث افزایش حجم و تولید ریشه ها می شود.

در نتیجه گسترش ریشه، امکان جذب بهتر آب و عناصر غذایی فراهم گردیده و رشد اندام های هوایی و تولید محصول نیز افزایش می یابد.

بیورادیکانت همچنین سبب افزایش مقاومت ریشه و گیاه در برابر انواع تنش های محیطی می شود.

استفاده از بیورادیکانت در مواردی که صدمه فیزیکی به ریشه ها وارد شده و یا به هر دلیلی رشد ریشه ها کند و یا متوقف شده، ضروری است.

بیورادیکانت را میتوان در تمام مراحل رشدی گیاه، و به صورت کود آبیاری از طریق انواع روش های آبیاری، استفاده کرد.