• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خربزه درختی (پاپایا)

  • ۹۶
خربزه درختی (پاپایا)

خربزه درختی(papaya Carica)، یک محصول صادراتی مهم در کشــور مالزی است، اما به دلیل حمل و نقل نامناسب و بیمار یهای پس از برداشت و انبارمانی ضعیف میوه، همچنان یک محصول ناشناخته برای مصرف‌کنندگان است.

این میوه هم چنین در آمریکای مرکزی و مکزیک نیز رشد میکند و رشد آن در سایر نقاط جهان، در حال بررسی است.

❌یکی از عوامل بیماریزا پس از برداشت این محصول، آنتراکنوز می باشد و به طور عمده از قارچکش ها برعلیه این بیماری استفاده می شود، اما نگرانی های زیادی برای مصرف‌کنندگان به دلیل استفاده از سموم بیش از حد وجود دارد. 

روش های افزایش مقاومت به این پاتوژن، استفاده از نمک های کلسیمی است. کاربرد قبل از برداشت نمک‌‌‌های کلسیمی می تواند باعث کاهش اختالات فیزولوژیکی خاص، حفظ ثبات میوه و کاهش صدمات مکانیکی شــود.

این گیاه هم اکنون در کشور در شهرستان های استان سیستان و بلوچستان و هم چنین در گلخانه ها کشت میشود.