• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تشکیل گل در درخت انار

  • ۹۷
تشکیل گل در درخت انار

درخت انار در چند نوبت گل می دهد. گل های سری اول از اواخر فروردین به تعداد خیلی زیاد ظاهر می شود. علاوه برگل های غیر مثمر، تعداد زیادی از گل های ثمری نیز ریزش می کنند.

این ریزش ها عادی است. 

✅کنترل شته انار و اجتناب از آبیاری در زمان گل می تواند از ریزش بیش از اندازه گل انار جلوگیری نماید. 

گلهای سری دوم و سوم به ترتیب در اواخر خرداد و اوایل شهریور ظاهر می شوند. انارهای حاصل از گل های دوم و سوم، کوچک و نامرغوب می باشند.