• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل غیرشیمیایی پسیل مرکبات

  • ۲۳۴
کنترل غیرشیمیایی پسیل مرکبات

دو فاکتور اصلی موثر و اصلی در تولید مثل و رشد پسیل، وجود رویش جدید در گیاه میزبان و درجه حرارت می باشد. 

رشد جدید برای تخم گذاری پسیل ماده و رشد و نمو پوره ها ضروری است. در صورت عدم رویش های جدید، جمعیت های پسیل ممکن است رو به زوال رود.

شرایط حرارتی ایده آل برای پسیل، بین 36 تا 54 درجه سانتی گراد است. در این درجه حرارت ها یک پسیل ماده 30 تا 50 روز زندگی میکند و می تواند بین 300 تا 700 تخم بگذارد. 

زمانی که درجه حرارت های روزانه، بالای 58 درجه سانتی گراد باشد، متوسط طول عمر پسیل ماده تا کم تر از 30 روز با تولید متوسط کمتر از 70 تخم برای هر پسیل ماده کاهش می یابد. 

✅کنترل پسیل آسیایی مرکبات، مستلزم در نظر گرفتن تمام جنبه های مدیریت تلفیقی است. بنابراین حذف رشد های تابستانه در کاشت های بسیار متراکم مرکبات ، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.