• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مبارزه شیمیایی با نماتد

  • ۱۰۰
مبارزه شیمیایی با نماتد

روت گارد، عامل بیولوژیکی کنترل نماتدهای ریشه گرهی در باغات، مزارع و گلخانه هاست. این محلول حاوی نوعی قارچ است که با نفوذ به سطح بدن نماتد، به آن وارد شده و باعث ایجاد بیماری و از بین رفتن آن خواهد شد.

روت کارد در تمام مراحل رشدی نماتد، قابلیت نفوذ دارد. هم چنین با ایجاد تاثیرات ثانویه در نماتد، باعث اختلال در سایر فعالیت های گیاهی مانند تغذیه و از این طریق باعث تاثیرات مخرب در گیاه می گردد.

روش استفاده:

به صورت استفاده مستقیم در خاک و از طریق آب آبیاری برای انواع محصولات کشاورزی قابل استفاده است. هم چنین طی دوره کشت نیز میتواند استفاده شود.