• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

جذب منگنز توسط گیاهان

  • ۵۹
جذب منگنز توسط گیاهان

عوامل موثر در قابلیت جذب منگز توسط گیاهان

✅پی اچ خاک

✅مواد آلی

✅فعالیت میکروبی

✅میزان رطوبت خاک

بنابراین باید دقت داشت که میزان این موارد کمتر یا بیشتر از حد معمول نشود.


ابزار وبمستر