• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

جذب منگنز توسط گیاهان

  • ۸۶
جذب منگنز توسط گیاهان

عوامل موثر در قابلیت جذب منگز توسط گیاهان

✅پی اچ خاک

✅مواد آلی

✅فعالیت میکروبی

✅میزان رطوبت خاک

بنابراین باید دقت داشت که میزان این موارد کمتر یا بیشتر از حد معمول نشود.