• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بهترین زمان برداشت صیفی جات

  • ۱۱۱
بهترین زمان برداشت صیفی جات

برای خیار باید به شکل ظاهری آن توجه داشت. طول میوه به حدود 10 تا 12 سانتی متر که رسید، زمان مناسب برداشت فرا رسیده.

برای هندوانه به تغییر رنگ پوست در زمان رسیدن و یا زرد شدن پیچک دم میوه باید توجه شود. برداشت باید به نحوی انجام شود که مقداری از دم میوه اصلی، روی آن باقی بماند. زیرا جدا ساختن میوه از انتهای دم گل، باعث سرعت در تخریب بافت داخلی میوه خواهد شد. هم چنین برداشت صبح زود هندوانه، میزان تلفات و ترکیدگی را افزایش میدهد.

طالبی در زمان رسیدن، رنگ اصلی خود را آشکار میکند و زبری پوست را کامل میکند و در زمان رسیدن، لایه ای از سلول های نکروزه، در محل اتصال میوه به ساقه تشکیل میشود که باعث سهولت در جدا کردن میوه میگردد.

در مورد خربزه با تکمیل شبکه توری بر روی میوه و بسته به رقم و شرایط، حدودا 45 روز بعد از تلقیح گل هاست.