• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

دشمنان خانواده جالیز

  • ۱۱۰
دشمنان خانواده جالیز

دشمنان خانواده جالیز(صیفی جات):

آفات، بیماری های قارچی و ویروسی، بیماری های محیطی مانند آفتاب سوختگی، بالابودن املاح آب و خاک، مناسب نبودن درجه حرارت خاک.

لذا مبارزه با قارچ های خاکزی و ناقلین بیماری های ویروسی مانند مگس سفید و شته ها، تناوب زراعی و ضدعفونی خاک و انتخاب ارقام مقاوم، بسیار حائز اهمیت است.