• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

محرک رشد بهاره و تابستانه

  • ۱۳۱
محرک رشد بهاره و تابستانه

تری ست کود کامل محرک رشد است که به طور ویژه جهت افزایش تعداد میوه و کمک به تشکیل میوه در پسته، سیب، انگور و مرکبات و دیگر درختان میوه تولید شده است.

زمان مناسب استفاده از آن، هنگام تورم جوانه ها و هم چنین بعد از برداشت محصول می باشد. این کود نقش اساسی در تولید لوله گرده و بقاح بعتر و افزایش میزان گرده افشانی موثر در بهار دارد و دارای عناصر ریزمغذی است که برای رشد بهتر در زمان گلدهی ضروری است که باعث افزایش گل و افزایش یکنواختی میوه در زمان برداشت می شود. 

علاوه بر این، محلول پاشی در زمان برداشت، مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرما افزایش می دهد. 

تری ست یک کود میکرو گرانول با قابلیت مصرف آسان می باشد که قابلیت حل شدن سریع در آب را دارد.