• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آجودان

  • ۱۶۳
آجودان

مرطوب کننده و پخش کننده کود و سم روی برگ و افزایش دهنده دوام آن ها


✅افزایش دهنده توان تنفس و فتوسنتز با از بین بردن گرد و غبار سطح برگ


✅کاهش دهنده جمعیت شته، پسیل و کنه از طریق پلاسمولیزاسیون


✅بدون خطر و سازگار با محیط زیست گیاهی


✅دوز مصرف پایین با عملکرد بالا


✅حـاوی مـواد فعـال غیـر یونـی .E.P.A ً و سـازگار بـا کلیـه سـموم خصوصـا سیسـتمیک و کودهای محلول پاشی