• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عوامل موثر در میزان اسانس

  • ۷۵
عوامل موثر در میزان اسانس

فعالیت بیولوژیک و کاربرد اسانس در صنایع مختلف، بستگی به ترکیبات شیمیایی موجود در آن دارد، که خود تحت تأثیر عوامل محیطی ذیل می باشد:

✅مرحله رشد، 

✅زمان برداشت، 

✅شرایط کشت و 

✅اندام مورد استفاده قرار می گیرد. 

تحقیقات انجام شده در رابطه با تغییرات میزان و اجزای اسانس در مراحل مختلف رشد در گیاهانی مانند شوید، زنیان و گونه های نپتاصورت گرفته و نتایج نشان دهنده تفاوت میزان و اجزای اسانس در گیاهان مختلف و در مراحل مختلف رشد می باشد.