• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

علل تلخی خیارسبز

  • ۷۳
علل تلخی خیارسبز

عامل تلخی خیار، از ماده ای به نام کوکوربیتاسین تشکیل می شود که در شرایط زیر به وجود می آید:

✅دماهای پایین تر

✅تراکم بیش از حد کشت

✅ازت زیاد

✅تنش آبیاری (کم یا زیاد شدن دفعات و میزان آبیاری و آبیاری نامنظم)

پس برای جلوگیری از تلخی محصول و کاهش بازارپسندی باید عوامل فوق را کنترل کرد.

ابزار وبمستر