• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود اختصاصی چغندر قند

  • ۸۰
کود اختصاصی چغندر قند

ویتــال پاور کود اختصاصی جهــت افزایش عملکرد غده و عیار در چغندر قند می باشد. عنصر بر موجود در این کود باعث از بین رفتن بیماری قلب ســیاه در غده چغندر قند می شود. همچنین نوع ازت موجود در این کود به گونه ای اســت که ازت مضر و ترکیباتی که مانع استحصال قند در غــده می گردد را از بین برده و ســبب افزایش میزان قند قابل استحصال می شود.
کاربرد ویتــال پاور از هنگام پیدایــش 2 تا 3 جفت برگ حقیقــی آغاز و هر 25 - 20 روز یکبــار، به مقدار 1/5 لیتر درهکتار برای هر بار محلول پاشــی، در طی 5 دفعه تکرار می شود.
اســتفاده از ویتال پاور در مدت 50 روز اول بعد از پیدایش برگ های حقیقی، تقسیم سلولی در لایه کامبیوم ثانویه غده را افزایش داده و باعث افزایش تعداد سلول های  تجمع دهنــده قند می گردد. در ایــن دوران که بوته ها به طور کامل مستقر نشده اند از بوته میری گیاهچه ها جلوگیری می کند.
بــا توجه به نیاز بالای تغذیــه ای گیاه چغندر قند، توصیه می گردد که ویتال پاور را در تمام مراحل رشــدی با سایر کودها ترکیب و به صورت همزمان استفاده گردد.