• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

چلابور

  • ۱۲۹
چلابور

افزایش درصد قند در محصولات زراعی و باغی

تنظیم و هدایت آب و شیره گیاهی در گیاه

کمک به جذب کلسیم و پتاسیم

افزایش و استحکام گل و میوه

تاثیــر مســتقیم در تقســیم ســلولی، پایــداری و تشــکیل جوانه ها و شکوفه ها

توصیـه شـده بـرای کلیـه گیاهـان خصوصـا محصولات بـر دوسـت، ماننــد چغنــدر قنــد، نیشــکر، آفتابگــردان، ســویا، ســیب زمینــی، گوجــه فرنگــی، کاهــو و درختــان میــوه