• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل شیمیابی پسیل زیتون

  • ۸۷
کنترل شیمیابی پسیل زیتون
کنترل شیمیایی پسیل زیتون:
✔️مالاتیون دو در هزار 
✔️دیازینون یک در هزار
✔️کلرپیریفوس یک و نیم در هزار

✅برای کارایی بهتر، این آفتکش ها در سمپاشی زمستانه با روغن ولک دو درصد (کنترل حشرات کامل) و در سمپاشی اوایل بهار (کنترل پوره ها) با روغن ولک یک درصد مخلوط شوند.
زمان مبارزه شیمیایی:
✔️نوبت اول: در آخر زمستان و قبل از شروع تخم  ریزی 
✔️نوبت دوم: در موقع ظهور حداکثر جمعیت پوره و قبل از ترشح مواد مومی 
 روغن پاشی زمستانه (%80) یک تا دو درصد
روغن پاشی زمستانه در نیمه دوم و سوم بهمن ماه به میزان دو درصد و در صورت از دست دادن زمان در نیمه دوم اسفند ماه به میزان یک درصد توصیه می شود. 
سمپاشی به اندازه و در زمان مناسب انجام شود و از سمپاشی های بی رویه خودداری به عمل آید. سمپاشیهای بی رویه باعث نابودی دشمنان طبیعی این آفت خواهد شد.
🕸️سمپاشی ها بایستی در اواخر زمستان متمرکز شود تا کمترین آسیب به دشمنان طبیعی وارد شود.