• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کشت مخلوط ذرت

  • ۸۱
کشت مخلوط ذرت

✔️ذرت از جمله گیاهانی است که به دلیل سازگاری زیاد می تواند با گیاهان زیادی به صورت مخلوط کشت شود. 

✔️کشت مخلوط ذرت و کدو نشان داد که عملکرد کل دانه ذرت و میوه کدو در کشت مخلوط، نسبت به کشت خالص دو گیاه، به دلیل استفاده بهتر از منابع برتری داشت.

✔️کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان با ترکیب 75 درصد ذرت و 25 درصد آفتابگردان، بیشترین عملکرد علوفه تر، علوفه خشک، عملکرد دانه و مقدار کل پروتئین را در بر داشت.