• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

بسترهای کشت انواع قارچ ها

  • ۶۹
بسترهای کشت انواع قارچ ها

1_قارچ های چوب رست:
قارچ هایی هستند که بر روی بسترهایی از سلولز و لیگنین(چوب ها) رشد می کنند.

2_قارچ های کودرست:

قارچ هایی که بر روی بسترهایی حاوی کود حیوانی که به صورت کمپوست درآمده اند، رشد میکنند. مانند انواع قارچ های دکمه ای و خوراکی موجود در بازار

3_قارچ های روینده بر روی بقایای بستر کشت قارچ های دیگر:

بر روی بقایای حاصل از کمپوست های مصرف شده سایر قارچ ها مانند قارچ های دکمه ای رشد میکنند. مانند کوپرینوس


ابزار وبمستر