• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آنتراکنوز مرکبات

  • ۲۳۱
آنتراکنوز مرکبات

✅بهترین روش مبارزه، تقویت درختان با کودهای مناسب، حذف شاخه های خشک، برگ ها و میوه های آلوده ی ریخته شده در پای درخت و کنترل علف های هرز است.