• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نکات مهم در انتخاب بذر اسفناج

  • ۲۳۲
نکات مهم در انتخاب بذر اسفناج

سرعت رشد

تمایل کم به گل رفتن

یکسان و یک اندازه بودن برگ ها

تمایل کم به زرد شدن برگ ها

کم بودن مقدار نیترات

مقاومت در برابر آفات و امراض مخصوصا سفیدک دروغین

مقاوم بودن در برابر سرمای زمستان