• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آفت کرم خراط

  • ۲۰۴
آفت کرم خراط

1️⃣پروانه

2️⃣لارو در داخل چوب درخت

3️⃣شفیره