• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آفت کرم خراط

  • ۶۶
آفت کرم خراط

1️⃣پروانه

2️⃣لارو در داخل چوب درخت

3️⃣شفیره

ابزار وبمستر