• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

دشمنان طبیعی آفت کرم خراط

  • ۲۴۳
دشمنان طبیعی آفت کرم خراط

❄️سرمای زیر صفر به مدت 55 روز که باعث نابودی لاروها می شود.

🐜مورچه ها

🪲سن شکاری

🦅پرندگان