• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تکثیر توت فرنگی

  • ۶۱
تکثیر توت فرنگی

ازدیاد به طریق جنسی و غیر جنسی صورت می گیرد.

الف) ازدیاد جنسی:

✔️ازدیاد توت فرنگی به وسیله بذر، مخصوص ارقامی است که طبیعتا تولید ساقه رونده نمی کنند و یا ارقامی که ساقه های رونده کمی دارند و همچنین جهت تولید ارقام جدید از روش ازدیاد بذری استفاده می شود.

ب) ازدیاد غیر جنسی:

✅ازیاد غیر جنسی در توت فرنگی، به دو صورت انجام میشود:

✔️حالت اول که تقسیم بوته خوانده می شود، بوته هایی را که خوب رشد کرده و قوی هستند پس از خارج کردن از زمین به چند بوته کوچکتر که هر کدام دارای مقداری ریشه می باشند تقسیم کرده و سپس آنها را در محل اصلی نشاء می کنند. در این روش باید از بوته های سالم پایه های مادری استفاده کرد.

✔️حالت دوم، روش ازدیاد از طریق ساقه های رونده، بدین صورت است که پس از ریشه دار شدن ساقه های رونده در تابستان، از بوته مادری جدا و در محل سایه نشاء کرده و سپس در فصل پاییز بوته های انتخابی را به زمین اصلی انتقال می دهند.