• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نحوه کاشت اسفناج

  • ۴۸
نحوه کاشت اسفناج

✔️بذر اسفناج را به دو طریق دست پاش و خطی می توان کشت کرد. البته نحوه خطی مناسب تر است، زیرا مراحل داشت بسیار راحت تر انجام می شود. 

در کشت خطی، بذر در شیارهایی که یک تا دو سانتی متر عمق دارند، کاشته میشود.

فاصله خطوط کشت حدود 30 سانتی متر و فاصله دو بوته، 10 تا 15 سانتی متر می باشد. 

✔️میزان مصرف بذر در کشت خطی، 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار و در کشت دست پاش 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار است.