• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

روش صحیح انتقال نشا

  • ۱۹۲
روش صحیح انتقال نشا

وقتی بذرها سبز شدند و رشد کافی نمودند، باید آن ها را به زمین گلخانه منتقل کنیم.
️بدین منظور حفره هایی که با فاصله معین و بر اساس تراکم بوته در متر مربع محاسبه شده است، بر روی بسترها تعبیه می کنیم که دقیقا به اندازه حجم خاک گلدان های سینی نشاءمی باشد.
️آنگاه با احتیاط کامل نشاء را همراه با خاک گلدان از گلدانها جدا کرده و در حفره ها قرار می دهیم. در اینجا باید مراقب باشیم تا به ریشه ها آسیبی وارد نیاید.
بعد از انتقال نشاء به زمین آبیاری را شروع می کنیم. به یاد داشته باشیم مدت قرار گرفتن نشاء در گلدان نباید از حد معمول تجاوز کند. زیرا در این صورت است که ریشه به علت حجم کم خاک دچار مشکل شده و از رشد طبیعی باز می ماند.