• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

محل پیدایش میوه در خیارسبز

  • ۱۷
محل پیدایش میوه در خیارسبز

محل پیدایش میوه روی ساقه در خیارسبز دو حالت دارد:

خیارهایی که روی ساقه اصلی و در زاویه برگ ها تولید می شوند.

خیارهایی که روی ساقه فرعی تولید می شوند که دراینصورت ساقه های جانبی به هرس منظم احتیاج دارند.

✔️پس در زمان هرس خیارسبز باید دقت لازم را به کار برد.


ابزار وبمستر