• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

حشره پسیل مرکبات

  • ۳۲
حشره پسیل مرکبات

حشرات کامل راحت ترین مرحله قابل مشاهده است که در سطح زیرین برگ ها قابل مشاهده است.

✔️در این مرحله پسیل 3 تا 4 میلی متر طول دارد و به طور مشخص با یک زاویه 45 درجه، روی جوانه یا برگی که از ان تغذیه میکند، دیده می شود. 

❌بیشترین زمان فعالیت پسیل، همزمان با دوره رشدی جدید در مرکبات است.


ابزار وبمستر