• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عوامل بازدارنده کرم خراط گردو

  • ۲۲۰
عوامل بازدارنده کرم خراط گردو

1)آب: 

✔️درخت گردو از معدود درخت هایی است که نسبت به انواع تنش ها، به خصوص تنش آبیاری، حتی به صورت کوتاه مدت و به خصوص زمان گرما حساس است و باعث ضعف گیاه می شود و آفت میتواند خسارت زایی کند. بنابراین آب کافی میتواند از این امر جلوگیری کند.


2)کمبود مواد غذایی خاک:

✔️باغ هایی که در خاک های فقیر و با پی اچ بالا احداث شده اند که رسیدگی و کوددهی مناسب انجام نشود، بیشتر در معرض آفت قرار میگیرند.


3)هرس شاخه هایی با آلودگی بالا و سوزاندن آن ها:

✔️که این امر موجب از بین رفتن لارو ها و تخم آفت میشود.

 

✔️4)تله های نوری


✔️5)استفاده از تله های فرمونی