• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اثرات شوری خاک بر روی گیاه

  • ۷۸
اثرات شوری خاک بر روی گیاه

1️⃣در خاک‌های شور، گیاهان زودتر دچار پژمردگی می‌شوند. زیرا گیاهان نمی‌توانند آب درون خاک شور را جذب کنند.

2️⃣بعضی از یون ها مثل کلر و سدیم به مقدار زیاد در خاک های شور وجود دارند و بر اثر جذب زیادشان توسط گیاه، برای آن ایجاد مسمومیت می کنند.

3️⃣در یک خاک شور، به دلیل غلظت زیاد کلر در محلول خاک و جذب آن بوسیله‌ ی گیاه، جذب نیترات و سولفات توسط گیاه کم می‌شود. در صورتیکه نیترات و سولفات از یون‌های بسیار ضروری در تغذیه گیاه هستند. یا مثلا جذب زیاد سدیم توسط گیاه، باعث کاهش جذب پتاسیم می‌شود.

☘️بنابراین بایستی درمناطقی که خاک شور است، ازکشت ارقام متحمل به شوری بهره برد.


ابزار وبمستر