• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

اثرات شوری خاک بر روی گیاه

  • ۱۸۹
اثرات شوری خاک بر روی گیاه

1️⃣در خاک‌های شور، گیاهان زودتر دچار پژمردگی می‌شوند. زیرا گیاهان نمی‌توانند آب درون خاک شور را جذب کنند.

2️⃣بعضی از یون ها مثل کلر و سدیم به مقدار زیاد در خاک های شور وجود دارند و بر اثر جذب زیادشان توسط گیاه، برای آن ایجاد مسمومیت می کنند.

3️⃣در یک خاک شور، به دلیل غلظت زیاد کلر در محلول خاک و جذب آن بوسیله‌ ی گیاه، جذب نیترات و سولفات توسط گیاه کم می‌شود. در صورتیکه نیترات و سولفات از یون‌های بسیار ضروری در تغذیه گیاه هستند. یا مثلا جذب زیاد سدیم توسط گیاه، باعث کاهش جذب پتاسیم می‌شود.

☘️بنابراین بایستی درمناطقی که خاک شور است، ازکشت ارقام متحمل به شوری بهره برد.