• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نکاتی در پرورش چغندرقند

  • ۱۷۳
نکاتی در پرورش چغندرقند

✔️نظر به اینکه در بسیاری از شرایط، استتقرار بوته های چغندرقند در مرحله شش برگی یا حدود 30 روز پس از سبز شدن، تقریباً قطعی محسوب میشود و از طرف دیگر کیفیت مطلوب شربت قند در چغندرقند، هنگامی به دست می آید که گیاه طی چهار تا هشت هفته آخر رشد، در پاییز دچار کمبود نیتروژن شده باشد، گیاهی ماتند ذرت را می توان به عنوان مخلوط، بعد از استتقرار چغندر

کشت کرد که سبب تخلیه نیتروژن به دلیل رقابت می شود؛

✔ضمن اینکه در اواخر رشد به دلیل برداشت زودتر ذرت، 

برداشت چغندرقند مانعی ندارد.