• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تاثیر شوری خاک بر برخی گیاهان

  • ۱۲۵
تاثیر شوری خاک بر برخی گیاهان

✔️تحمل به شوری چای ترش، سنای هندی، ریحان و زوفا کمتر از سایر گیاهان دارویی است و با افزایش شوری در هر گیاه طول ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت. طبق تحقیقات انجام گرفته گیاه دارویی رازیانه از حساسیت زیادی نسبت به شوری برخورداراست و برای کشت در زمین های شور توصیه نمی شود. زیره سبز نیاز از گیاهان حساس یا نیمه حساس به شوری است، البته نوع عامل شوری هم در تعیین میزان حساسیت آن موثر است.

✔️برای مثال عامل KNO3 موجب کاهش بیشتر طول ساقه چه و ریشه چه میشود.