• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل شیمیایی کرم خوشه خوار انگور

  • ۱۷۴
کنترل شیمیایی کرم خوشه خوار انگور

سموم موثر در کنترل کرم خوشه خوار انگور:

✅زولن ⬅️به میزان 1/5 در 1000 لیتر آب

✅اسپینوساد ⬅️25/. در 1000 لیتر آب

✅لوفوکس ⬅️3/. در 1000 لیتر آب