• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کشت نشایی

  • ۹۷
کشت نشایی

✔️شناخت مسائلفنی تولید نشــایی محصول از جمله تعیین تراکم مناســب گیاه در هکتار باتعیین مناســب ترین فاصله ردیف و فاصله بوته روی ردیف از اهمیت زیادیبرخوردار است. کارآئی جذب انرژی تابشی که بر سطح یک محصول میتابدنیازمند ســطح برگ کافی است که به طور یکنواخت در سطح زمین توزیعشــده باشــد. این هدف با تغییر تراکم بوته ها در ســطح خاک میسر است.