• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل شیمیایی کرم سیب

  • ۲۰
کنترل شیمیایی کرم سیب

سموم موثر در درمان کرم سیب:


✅بیسکایا⬅️ نیم در هزار


✅آوانت⬅️ نیم در هزار


✅استامی پراید⬅️ نیم در هزار


✅زولن ⬅️ 1/5 در هزار


✅مچ ⬅️1 در هزار


ابزار وبمستر