• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نیتروژن و کمبود آن

  • ۲۹
نیتروژن و کمبود آن

نیتروژن یکی از اجزای موجود در پروتئین است که به صورت غذا در گیاه ذخیره می شود. نیتروژن معمولا در بخش های دیگری از سلول مثل کلروفیل و همچنین در ساختار آمینو اسیدها وجود دارد.

❌علائم کمبود:

روشن تر شدن قسمت های سبز گیاه، تغییر رنگ برگ های پیر به رنگ سبز روشن و علائم شدیدتر رنگ برگ به زردی می گراید و سرانجام موجب مرگ برگ می شود.

به دلیل متحرک بودن این عنصر، کمبود ابتدا در برگ های پیرتر مشاهده می شود.


ابزار وبمستر