• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آفات گیاهی

  • ۱۹۰
آفات گیاهی

به طور کلی آفات به دو دسته زیستی(زنده) و غیرزیستی (غیرزنده) تقسیم می شوند.

همان طور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، آفات زیستی به 5 دسته و آفات غیرزیستی به 7 دسته تقسیم میشوند.