• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کلسیم و کمبود آن در گیاه

  • ۲۲۸
کلسیم و کمبود آن در گیاه

کلسیم به صورت یون 2+Caتوسط گیاه جذب می شود. 

✔️کلسیم جزء مهمی از دیواره سلولی به صورت پکتات کلسیم 

است. 

✔️کلسیم در رشد و تقسیم سلولی نقش دارد و بر اثر کمبود آن حالت بد شکلی و چروکیدگی در برگ ها ایجاد می شود.

✔️همچنینپارگی و نامنظمی در حاشیه برگ ها دیده می شود.

❌علائم کمبود :

کمبود کلسیم به صورتی است که برگدها به رنگ قهوه ای و یاسیاه ظاهر می شوند و حاشیه برگ ها نیز در هم فرو می روند.

ازدیگر نشانه های کمبود کلسیم مرگ و پوسیدگی شکوفه و گل است.