• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کودهای آبیاری جنوبگان

  • ۲۶
کودهای آبیاری جنوبگان

تجربــه و بررســی های علمــی بیــن المللــی ثابت نمـوده اسـت کـه یکـی از موثرتریـن روش هـای تغذیـه ای گیاهـان، تامیـن مـواد غذایـی از طریق آبیـاری میباشـد. 

✔️کودهـای آبیـاری جنوبـگان با حلالیت کامـل در آب، در انـواع روش هـای آبیاری کلاسیک و جدیــد و همچنیــن سیســتم های هیدروپونیــک و آئروپونیــک قابــل اســتفاده میباشــند.


ابزار وبمستر