خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

روش صحیح آبیاری غرقابی

  • ۴۰۵۵
روش صحیح آبیاری غرقابی

روش صحیح و اصولی گوده اطراف درخت و آبیاری آن:


در این روش، از تماس مستقیم آب با طوقه درخت جلوگیری به عمل اومده و از بیماری های قارچی و ویروسی طوقه جلوگیری می شود.

ابزار وبمستر