• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

روش صحیح آبیاری غرقابی

  • ۲۴۵۹
روش صحیح آبیاری غرقابی

روش صحیح و اصولی گوده اطراف درخت و آبیاری آن:


در این روش، از تماس مستقیم آب با طوقه درخت جلوگیری به عمل اومده و از بیماری های قارچی و ویروسی طوقه جلوگیری می شود.