• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

روش صحیح آبیاری قطره ای

  • ۴۸
روش صحیح آبیاری قطره ای

نزدیک بودن بیش از حد قطره چکان ها به تنه ی درخت و هم چنین دور بودن زیاد قطره چکان ها از طوقه، مناسب نیست.

ابزار وبمستر