• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

محل مناسب قرارگیری قطره چکان

  • ۲۷
محل مناسب قرارگیری قطره چکان

همانطور که در تصویر ملاحظه میکنید محدوده سایه انداز درخت، بهترین محل برای قراردادن قطره چکان ها جهت آبیاری می باشد. 

سایه اندازه زمانی است که خورشید به صورت عمودی و از بالا به درخت میتابد و در تصویر دوم نمایان تر است.

ابزار وبمستر