• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عنصر روی و کمبود آن

  • ۱۲۹
عنصر روی و کمبود آن

در ترکیب آنزیم های مختلف تنظیم کننده ی فعالیت های متابولیکی نقش فعال کننده و اساسی دارد. 

❌علائم کمبود: 

✔️شبیه یک کلروز داخلی در برگهای تازه یافت می شود و باعث شکستگی و پارگی بعضی از برگها می شود. زیادی روی باعث کمبود آهن می شود.