• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

معرفی درخت عناب

  • ۴۶
معرفی درخت عناب

درختی است با شاخه های کوتاه، به ارتفاع 6 تا 8 متر، با گل های سبز روشن مایل به زرد، برگ های  کوچک متناوب و دندانه دار.

قسمت مورد استفاده ی درخت، میوه است. میوه عناب به رنگ قرمز، زیتونی شکل و کمی شیرین است.

نحوه تکثیر گیاه: از طریق پاجوش، قلمه زدن، خوابانیدن شاخه و کشتبذر میتوان گیاه را کشت کرد.