• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

کنترل مکانیکی در مبارزه با آفات

  • ۲۰۹
کنترل مکانیکی در مبارزه با آفات

هرس سرشاخه های آلوده:

سرشاخه های خسارت دیده از لارو سن یک حشرات، دارای برگ های پژمرده و رنگ پریده اند، که با خشک شدن روی درختان، شاخه های آلوده کاملا مشخص می شوند. 

هرس این سرشاخه های تازه آلوده شده و سوزاندن آنها، روش مناسبی جهت جلوگیری از نفوذ لارو به داخل شاخه های قطور 

و در نهایت حذف آفت و بهبود درخت خواهد بود.