• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل مکانیکی در مبارزه با آفات

  • ۶۱
کنترل مکانیکی در مبارزه با آفات

هرس سرشاخه های آلوده:

سرشاخه های خسارت دیده از لارو سن یک حشرات، دارای برگ های پژمرده و رنگ پریده اند، که با خشک شدن روی درختان، شاخه های آلوده کاملا مشخص می شوند. 

هرس این سرشاخه های تازه آلوده شده و سوزاندن آنها، روش مناسبی جهت جلوگیری از نفوذ لارو به داخل شاخه های قطور 

و در نهایت حذف آفت و بهبود درخت خواهد بود.


ابزار وبمستر