• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عنصر بور و کمبود آن

  • ۱۰۰
عنصر بور و کمبود آن

بور در رشد و فعالیت بافت های مریستمی، در زنده ماندن دانه گرده و رشد لوله گرده و طول عمر باروری تخمک ها بسیار مؤثر است.

✔️نقش این عنصر تا حدودی ناشناخته است ولی بنظر می رسد که در انتقال قند و متابولیسم کربوهیدرات ها اهمیت زیادی داشته باشد.


❌علائم کمبود بور:

✔️سیاه شدن جوانه های روینده و بافت های مریستمی انتهایی

✔️پیچیدن برگها رو به داخل 

خشکی و زردی برگ ها و گل ها