• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عنصر بور و کمبود آن

  • ۵۳
عنصر بور و کمبود آن

بور در رشد و فعالیت بافت های مریستمی، در زنده ماندن دانه گرده و رشد لوله گرده و طول عمر باروری تخمک ها بسیار مؤثر است.

✔️نقش این عنصر تا حدودی ناشناخته است ولی بنظر می رسد که در انتقال قند و متابولیسم کربوهیدرات ها اهمیت زیادی داشته باشد.


❌علائم کمبود بور:

✔️سیاه شدن جوانه های روینده و بافت های مریستمی انتهایی

✔️پیچیدن برگها رو به داخل 

خشکی و زردی برگ ها و گل ها


ابزار وبمستر