• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

فسفر و کمبود آن

  • ۶۴
فسفر و کمبود آن

✔️فسفر به عنوان کلید زندگی گیاه لقب گرفته است. 

✔️مهم ترین نقش فسفر در گیاه، در انتقال و ذخیره انرژی به صورت مولکول ATPاست.

✔️فسفر در رشد زایشی و تشکیل گل و غیره نقش مهم ومؤثری دارد. 

✔️میزان فسفر در گیاهان از 2 تا 5 درصد در ماده خشک تغییر می کند.


❌علائم کمبود :

1️⃣اولین علامت کمبود در رشد دیده می شود.

2️⃣ و سپس برگ های پیرتر به رنگ زرشکی سیرتر (ارغوانی) تبدیلمی شوند.