• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

پیشگیری از مینوز دز گلخانه

  • ۸۲
پیشگیری از مینوز دز گلخانه

✔️نصب توری ضد حشره روی تمامی پنجره ها ائم از پنجره های اطراف و بالا (پنجره های بالایی)، از ابتدای فصل و قبل از انتقال نشاها به داخل گلخانه نقش بسیار مهمی در کاهش جمعیت مگس های مینوز دارد.

✔️درب ورودی گلخانه باید حالت 3 لایه داشته باشد بطوری که درب هامقابل یکدیگر قرار نداشته باشند. 

✔️تهیه نشاها در شرایط ایزوله و کاملا کنترل شده به نحوی که امکان فعایت هیچ نوع آفت و از جمله مگس های مینوز در خزانه وجود نداشته باشد.

✔️استفاده از محلول 0/5 در هزار ایمیداکلوپراید پای بوته ها یک هفته قبل از انتقال نشاء به گلخانه