• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

دو نمونه هرس معمول مرکبات

  • ۹۱
دو نمونه هرس معمول مرکبات

1️⃣سرزنی:

✔️در این روش جهت حذف غالبیت انتهایی و رشد طولی شاخه، مطابق تصویر، جوانه های انتهایی را حذف میکنند تا جوانه های جانبی فرصت رشد داشته باشند.

(خط چین های موجود در تصویر باید حذف گردند.)


2️⃣حذف کامل شاخه:

✔️فایده این روش در آن است که رشد طولی شاخه های باقیمانده افزایش می یابد و هم چنین نور بهتر میتواند در شاخه ها و برگ ها نفوذ کند. 

(طبق تصویر خط چین ها باید حذف گردند.)