• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

هرس فرم دهی مرکبات

  • ۲۶
هرس فرم دهی مرکبات

✅این نوع هرس (طبق تصویر) معمولا در نهال مرکبات انجام میشود که در آن شاخه های جانبی حذف شده و به رشد طولی نهال می انجامد.

ابزار وبمستر