• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

هرس فرم دهی مرکبات

  • ۱۸۸
هرس فرم دهی مرکبات

✅این نوع هرس (طبق تصویر) معمولا در نهال مرکبات انجام میشود که در آن شاخه های جانبی حذف شده و به رشد طولی نهال می انجامد.